Condicions generals d'excursions per a grups

CAPACITAT LEGAL PER CONTRACTAR

L’usuari declara que és més gran (major de 18 anys) i que disposa de la capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts per David Mauri Hierro (Viatges Némon Vacaciones y Ocio, SL), manifesta que accepta la vinculació del present acord i entén i accepta totalment les condicions aquí anunciades per a l’ús del lloc web i dels serveis oferts.

David Mauri Hierro ( Viatges Némon Vacaciones y Ocio, SL ), no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l’usuari i, per tant, no pot constatar-ne l’edat.

En grups escolars menors de 18 anys, VIATGES NÉMON necessitarà abans de l’execució de l’activitat, la llista de participants (nom i cognoms) amb DNI i/o número de targeta sanitària.

Les excursions de ½ o 1 dia no tindran la consideració de viatges combinats, encara que combini dos o més serveis diferents. En no haver-hi pernoctació i no superar les 24h d’estada.

FORMA DE PAGAMENT I RESERVES

L’acceptació del pressupost implica el pagament de la totalitat de l’excursió programada segons el nombre de participants pressupostats. Per poder gaudir dels serveis contractats haureu de fer efectiu el pagament del 100% de la reserva abans de la seva execució.

Formes de pagament:

 • Es considerarà efectiva la reserva un cop s’hagi satisfet el 50% del total de la sortida, com a molt tard a la setmana de l’acceptació per escrit del pressupost i sempre abans de 7 dies de la prestació del servei.
 • Ingressant en el núm. de compte IBAN  Banco Santander  ES37.0049.5652.7420.1604.1234   la titularitat del qual és  VIATGES NÉMON VACANCES I OCI SL . Indicar com a concepte el NOM CENTRE ESCOLAR O DEL CLIENT RESPONSABLE DEL GRUP i enviar el justificant del pagament a l’adreça receptive@viatgesnemon.com
 • 7 dies abans del dia de la sortida s’haurà d’abonar la quantia restant del total de la sortida al mateix número de compte i enviar el justificant d’ingrés al mateix correu electrònic.

Si des del moment en què es realitza el primer pagament, per confirmar la reserva (50%) , fins al moment en què es realitza el segon pagament, 7 dies abans de la sortida (50%) , el nombre de participants varia en més un 5% dels inicialment pressupostats. S’haurà de comunicar al VIATGES NÉMON per tal de tornar a calcular el pressupost en el possible increment a l’alça. Com que hi ha serveis que es tarifiquen per grup i altres per participant.

Si el dia de la sortida el nombre de participants varia, s’haurà de revisar com afecta la totalitat del pressupost de la sortida i el grup haurà d’assumir els sobre costos que se’n puguin derivar.

DESPESES D’ANUL·LACIÓ

 • El grup pot anul·lar gratuïtament la reserva fins a 30 dies abans de la prestació del servei. Només se’n derivaran despeses de gestió (25% de l’ingrés efectuat).
 • Si el grup cancel·la amb menys de 20 dies abans, el reemborsament serà del 75% del total de la reserva.
 • Si el grup cancel·la amb menys de 15 dies abans, el reemborsament serà del 50% del total de la reserva.
 • Si el grup cancel·la amb menys de 7 dies d’antelació, el grup arriba més de 30 minuts tard o no es presenta, no s’oferirà cap reemborsament.
 • Si el grup cancel·la per causa justificada de força major (accident, mort o algun impediment de força major que afecti tot el grup, …). Podreu triar entre realitzar l’activitat un altre dia de l’any (o fins i tot del curs escolar següent) o rebre el reemborsament del 50% del total de reserva.
 • La devolució de l’import es realitzarà com a molt tard el dia 1 del mes següent amb una penalització del 25% en concepte de despeses de gestió.

CONDICIONS DE LES RESERVES

 • Horaris : el client responsable del grup, des del moment en què contracta els serveis, coneix i accepta l’obligació de complir escrupolosament els horaris. L´hora de trobada serà sempre 5 minuts abans de l´hora d´inici. En cas que el grup arribés amb 30 minuts de retard, aquest perdria automàticament tots els drets sobre el servei.
 • El client responsable del grup es responsabilitza que tots els participants majors tinguin coneixement del servei (horaris, ubicació, nivell de dificultat, condicions físiques, despeses d’anul·lació i les condicions generals del servei…) tal com vénen per escrit al programa de la sortida que se’ls facilita, no hi ha cap possibilitat de devolució o reintegrament el mateix dia.
 • El client, responsable del grup i/o centre escolar es fa responsable de fer el pagament de la reserva i es compromet a fer el pagament del total.

Tenint en compte que els retards comportarien despeses addicionals sobre els equips, vehicles i honoraris dels guies, VIATGES NÉMON es reservaria el dret d’aplicar un plus en cas que el client manifestés via telefònica el desig que el guia esperés per fer l’activitat . Sempre que l’executor del servei sigui VIATGES NÉMON. En cas que el prestador del servei fos una empresa externa se seguirà la política que el prestador del servei marqui.

VIATGES NÈMON no es fa responsable de les pèrdues o danys dels efectes personals o materials. No cal ni obligatori portar cap material per a la realització de les activitats. Si que recomanem l’ús de prismàtic durant les activitats al voltant del Delta de l’Ebre. Tot i això, VIATGES NÉMON no es fa responsable de la pèrdua, ni mal que el material dels participants pugui patir.

L’empresa no es fa responsable dels danys materials ni personals que es puguin ocasionar durant la prestació del servei ni en conseqüència. VIATGES NÉMON no es fa responsable de cap dany ni perjudici material ni personal que l’execució del servei pugui implicar els membres del grup siguin majors d’edat o no. VIATGES NÉMON disposa d’una assegurança de responsabilitat civil per als membres del grup i els responsables. Tot i això, el client responsable del grup pot sol·licitar una assegurança d’assistència durant el viatge. Aquesta NO està inclosa per defecte al preu inicial.

La pluja, el vent i el mal temps en general, en funció de la intensitat, poden ser un inconvenient per fer els nostres serveis, suspenent l’activitat si els guies ho creuen oportú. En aquest cas, es proposarà un canvi de data o activitat, VIATGES NÉMON no està obligat a fer devolucions per ser aquestes causes meteorològiques alienes a la seva voluntat .

El desplaçament des del lloc d’origen fins al que s’executa l’activitat és a càrrec del client responsable del grup. Tot i això, VIATGES NÉMON (sota petició prèvia) pot oferir la contractació del servei de transport.

El client manifesta que ha estat informat de la situació i requisits del país/països objecte de la seva excursió d’acord amb la informació publicada a la pàgina web del Ministeri d’Afers Estrangers www.mae.es i que en coneix, per tant, les característiques i possibles riscos de tota mena del país/països de destinació.

VIATGES NÉMON s´alinea amb les directrius de la sostenibilitat i el respecte per l´entorn natural. Per tant, és de compliment obligat:

 • No dipositar residus als espais naturals,
 • Efectuar els desplaçaments de la manera més sostenible possible,
 • No produir sorolls distorsionadors i molestos per a la fauna,
 • Seguiu sempre les indicacions del guia que dirigeix ​​l’activitat,
 • No consumir drogues ni begudes alcohòliques durant l’execució de l’activitat,
 • El responsable del grup durant la seva execució serà l’encarregat del bon comportament dels participants.
 • Ajudar la millora de la biodiversitat i del patrimoni cultural local.

El guia oferirà la sortida en català sempre que tothom entengui l´idioma. Si no compleix aquest requisit, el guia oferirà l’activitat en castellà, anglès o francès.

Si algun participant pateix alguna malaltia o discapacitat que pugui afectar el desenvolupament de les activitats, o que es cregui que s’hagi de saber, o alguna particularitat alimentària (celíac, …), si us plau feu-nos-ho saber amb antelació per tal de previndrà.

Per a un millor funcionament de la vida en grup, es recomana que no fer-ne ús, almenys durant el desenvolupament de les activitats, aparells que afavoreixin l’aïllament i distracció individual, com ara les videoconsoles, MP3, telèfon mòbil, …

En el cas de grups escolars, la vigilància i la responsabilitat de la conducta i el comportament dels participants de l’excursió, així com de les conseqüències que se’n derivin, són responsabilitat dels tutors legals dels menors d’edat i responsables del grup (mestres, professors, …), els quals hauran de ser presents al llarg del desenvolupament de les activitats (xerrades, visites, excursions, tallers, …).

Si es programa una activitat amb bicicleta, òbviament cal que tothom sàpiga anar correctament. De tota manera, si hi ha algú que no sap anar-hi o té algun tipus de complicació, sempre que no suposi un nombre superior al 5% del grup, es pot resoldre amb la furgoneta d’assistència que acompanya el grup.

Si l’excursió té caràcter educatiu, és oportú que prèviament al CEIP o IES es treballin certs aspectes relacionats amb el lloc on se’n va, per tal de treure’n el màxim profit possible. Podeu concretar-ho amb la responsable pedagògica o de reserves de l’agència.

S’ha de portar la relació (nom i cognoms) de tots i totes les assistents a l’excursió i fer entrega a la persona responsable de l’AVV.

Aquestes condicions contractuals de serveis són de compliment obligat i el client, des del moment en què realitza el pagament, les reconeix, accepta i assumeix que tots els assistents sota la seva reserva han llegit i n’accepten les condicions.

L’ORGANITZACIÓ ES RESERVA EL DRET DE PODER MODIFICAR L’ORDRE DE LES ACTIVITATS PER UN MILLOR FUNCIONAMENT DE LA SORTIDA.